سرپرست فرمانداری سیرجان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان،مدیرعامل شرکت آبفا، مدیر امور منابع آب و رئیس اداره بهره برداری سد تنگوییه سیرجان از سد تنگوییه و تصفیه خانه آب سیرجان بازدید و از نزدیک در جریان امور مربوطه قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید دکتر یعقوبی پور سرپرست فرمانداری سیرجان ایجاد ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت آب و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در  بهبود فرایندهای تصفیه ، تامین و  توزیع آب خصوصا در حوزه شرب و بهداشت، مورد تاکید ویژه قرار گرفت.