برگزاری جلسه شورای آرد و نان شهرستان‎ ‎‏سیرجان

جلسه شورای آرد و نان شهرستان سیرجان به ریاست عباسپور معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری و با حضور سایر مسوولین در محل فرمانداری  برگزار شد.

در این جلسه کیفیت نان و بهداشت نانوایی ها و چگونگی تهیه آن ،درخواست‌های اخذ مجوز نانوایی و همچنین جابجایی برخی از واحدهای نانوایی در این جلسه مورد بحث و تصمیاتی اتخاذ گردید.