مصوبات جلسه ستاد مدیریت پیشگیری از ویروس کرونا مورخ 99/12/9  سیرجان.

در ا دامه محدودیت های اعمال شده از هفته قبل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
-برگزاری جلسات غیرضروری در ادارات وسازمانها ممنون وجلسات ضروری با رعایت پروتکل های بهداشتی و با ظرفیت حداکثر ۱۰ نفر بلامانع است.
- بمنظور جلوگیری از توقف کامیون های حمل ونقل عبوری از شهر سیرجان  مقرر شد شهرداری با هماهنگی نیروی انتظامی نسبت به نصب بنرهای هشدار دهنده  در ورودی های شهر اقدام نمایند.
- فعالیت ورزش هایی که اصولا در فضای باز انجام می‌شوند مانند کوهنوردی، دوچرخه سواری، فوتبال با حداقل افراد ورعایت پروتکل های بهداشتی بلامانع است.
- بمنظور کنترل تردد شبانه علاوه بر محدودیت های قبلی خیابان های تجاری شهر مانند خیابان امام، ایت الله سعیدی، سیدجمال و... از ساعت 20/45 توسط نیروی انتظامی مسدود خواهند شد مورخ 99/12/9  سیرجان.

در ا دامه محدودیت های اعمال شده از هفته قبل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
-برگزاری جلسات غیرضروری در ادارات وسازمانها ممنون وجلسات ضروری با رعایت پروتکل های بهداشتی و با ظرفیت حداکثر ۱۰ نفر بلامانع است.
- بمنظور جلوگیری از توقف کامیون های حمل ونقل عبوری از شهر سیرجان  مقرر شد شهرداری با هماهنگی نیروی انتظامی نسبت به نصب بنرهای هشدار دهنده  در ورودی های شهر اقدام نمایند.
- فعالیت ورزش هایی که اصولا در فضای باز انجام می‌شوند مانند کوهنوردی، دوچرخه سواری، فوتبال با حداقل افراد ورعایت پروتکل های بهداشتی بلامانع است.
- بمنظور کنترل تردد شبانه علاوه بر محدودیت های قبلی خیابان های تجاری شهر مانند خیابان امام، ایت الله سعیدی، سیدجمال و... از ساعت 20/45 توسط نیروی انتظامی مسدود خواهند شد