تشکیل تیم های ویژه بازرسی بدستور فرماندار:

بهاالدینی فرماندار سیرجان طی دستوری به معاونین بر تشکیل تیم های ویژه بازرسی تاکید نمود.  در این دستور مقرر شد بصورت هفتگی بشرح ذیل بازرسی ها انجام شود.
1-یکشنبه ها  جناب عباسپور معاو ن برنامه ریزی و توسعه بازرسی از اصناف واحدهای تولیدی و سایر حوزه کاری
2- دوشنبه ها  جناب رضوی معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی بازدید از  ادارات، مراکز بهداشتی درمانی و سایر حوزه کاری
3-سه شنبه ها جناب بیگلری معاون امور عمرانی بازرسی از  طرح ها و پروژه ها، دهیاری ها ، نحوه واگذاری زمین ومسکن  و سایر حوزه کاری
" روابط عمومی فرمانداری سیرجان"