جلسه ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر شهرستان سیرجان